Dziewczyna liczy na kalkulatorze zadania z programu matury międzynarodowej

Co to matura międzynarodowa?

Marzysz o studiowaniu za granicą i nauce w angażującym środowisku, które wspiera zdobywanie kompetencji przyszłości? Znamy rozwiązanie edukacyjne, które spełni Twoje potrzeby. Przygotuj się na intensywną, intelektualną przygodę, która otworzy przed tobą drzwi do najwyższej jakości edukacji. Pragniemy przybliżyć Wam program jakim jest matura międzynarodowa IB, który zmienia sposób, w jaki uczniowie myślą, uczą się i przygotowują do przyszłości. Przyjrzyjmy się bliżej temu niestandardowemu programowi nauczania!

Program IB to alternatywa dla polskiego systemu nauczania. Opiekę nad nim sprawuje fundacja edukacyjna International Baccalaureate, założona w 1968 roku w Genewie. IB stawia sobie za cel kształcenie młodych ludzi w duchu międzykulturowej współpracy na rzecz budowania lepszego świata. 

Światowa społeczność IB rozciąga się aż na 159 krajów i liczy już prawie 2 miliony uczniów! To jedna z wyróżniających program IB cech – międzynarodowa społeczność IB pielęgnuje ciągłą wymianę praktyk i doświadczeń z najróżniejszych zakątków świata.

Program ten uczy brania odpowiedzialności za własny rozwój, wyposażając młodych ludzi w potrzebne do tego kompetencje. Chcąc szerzyć świadomość o różnych możliwościach edukacyjnych, w tym artykule przybliżymy podstawowe informacje o programie matury międzynarodowej IB.

Oferta edukacyjna programu IB

IB kieruje swoją ofertę do uczniów w wieku 3-19 lat, obejmując tym samym naukę w szkole podstawowej i średniej. Poziom podstawowy w programie IB określany jest nazwą Primary Years Programme, drugi z etapów to Middle Years Programme. Trzecim etapem jest IB Diploma Programme (IB DP) dla uczniów 3 i 4 klasy szkoły średniej, którego zwieńczeniem jest zdanie matury IB. 

Dwuletni cykl nauczania w ramach IB DP to perełka całego systemu IB. Jest on uważany za jeden z najbardziej prestiżowych i wymagających programów edukacyjnych na świecie. Jego ukończenie to dla wielu punkt wyjścia do pomyślnej rekrutacji na renomowane uczelnie wyższe. 

W Polsce w szkołach średnich oferujących IB DP uczniowie zainteresowani tym programem realizują tak zwany etap wstępny czyli pre-IB. W czasie dwóch lat przypadających na 1 i 2 klasę szkoły średniej obowiązuje nauczanie dwujęzyczne, a uczniowie realizują podstawę programową polskiego systemu nauczania. Jednocześnie rozszerzając język angielski, przygotowują się do nauki wyłącznie w tym języku podczas realizacji IB DP.

Szkoły z maturą międzynarodową

Międzynarodowa Matura IB (International Baccalaureate) cieszy się sporym zainteresowaniem w naszym kraju. Placówki szkolne w Polsce coraz częściej decydują się na wprowadzenie programu IB. Obecnie znajdziemy ponad 60 szkół oferujących możliwość nauki zgodnie z założeniami fundacji. 

Większość z nich umożliwia edukację na ostatnim z etapów tj. dwuletnim Diploma Programme, który niesie ze sobą najwięcej korzyści. Na opisie specyfiki tego programu skupimy się w dalszej części artykułu. Stale aktualizowany wykaz placówek, w których nauczanie przebiega zgodnie z wytycznymi IB, możecie znaleźć pod adresem internetowym organizacji.

Klasy z programem IB spotkamy zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Realizacja programu, niezależnie od statusu szkoły, wiąże się z opłatami za podejście do międzynarodowych egzaminów. Jest to koszt rzędu 600 euro. Dodatkowe opłaty ponoszone na realizację programu wahają się w zależności od szkoły.

Jak wygląda matura międzynarodowa?

Program ten różni się od polskiego systemu nauczania pod wieloma względami. Obecne w ofercie programu IB są nie tylko standardowe przedmioty szkolne, takie jak matematyka czy biologia, ale także mniej konwencjonalne zajęcia o charakterze artystycznym, społecznym i interdyscyplinarnym. Uczniowie międzynarodowego programu realizują też swoje pierwsze projekty i prace naukowe. 

Przedmioty programu IB

W ramach programu IB uczeń ma wpływ na własną ścieżkę edukacyjną na innych zasadach niż w standardowych szkołach ogólnokształcących. Podstawową różnicą jest brak podziału klas na profile. Wszystkie dostępne w IB przedmioty podzielono na sześć grup, a z każdej z nich uczeń sam wybiera interesującą go dziedzinę nauki. Grupy te obejmują: języki ojczyste, języki obce, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, matematykę oraz sztukę. Uczniowie muszą wybrać przedmioty z każdej z tych grup. Dzięki temu zdobywają wiedzę z różnorodnych dziedzin i rozwijają umiejętności poznawcze na wielu poziomach. Standardowo trzy przedmioty realizuje się na poziomie wyższym (porównywalnym z poziomem akademickim) oraz trzy na podstawowym poziomie. Wśród przedmiotów rozszerzonych można wybrać przykładowo psychologię, matematykę i taniec. Matura międzynarodowa IB to prawdziwe bogactwo różnorodnych kierunków rozwoju.

Trzy filary programu IB

Fundacja IB szczególnie podkreśla znaczenie trzech kursów realizowanych obowiązkowo w toku DP. Te kluczowe elementy programu IB to nie standardowe zajęcia. TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Activity, Service) oraz EE (extended essay), o których mowa, stanowią o unikatowym charakterze programu IB.

W ramach 150 godzin przewidzianych na CAS uczniowie realizują projekty kreatywne, działają społecznie utrwalając refleksje na temat swoich doświadczeń w formie dziennika oraz dbają o regularną aktywność fizyczną. W praktyce rozwijają swoje umiejętności organizacyjne, ale i wrażliwość, odkrywając jak ważna jest współpraca i samoświadomość. Wsparciem w realizacji tych regularnych aktywności pozanaukowych jest szkolny koordynator CAS. 

Na zajęciach TOK poprzez filozoficzne i etyczne rozważania nad różnymi gałęziami nauki, uczniowie praktykują rzeczową analizę i argumentację. Pytają skąd wiemy, to co wiemy. Uczą się dostrzegać powiązania pomiędzy różnymi sposobami opisu świata, których dostarczają nam nauka i sztuka.

Trzecim filarem programu jest praca o nazwie extended essay, którą zrealizować musi każdy uczeń IB DP. Jest to niezależna praca badawcza, która ma za zadanie przygotować uczniów do akademickiego trybu pracy i wykształcić w nich zdolność do naukowego sposobu rozumowania. W procesie badawczym pomaga uczniom nauczyciel-promotor, z którym uczniowie konsultują swoje pomysły i efekty badań. Podobne, lecz krótsze prace zwane internal assessments, uczniowie realizują z każdego z wybranych przez siebie w ramach programu nauczania przedmiotów.

Kompetencje absolwenta programu IB

Innym ważnym elementem programu IB jest akcent stawiany na międzynarodowość i wielokulturowość. Uczniowie mają możliwość studiowania różnorodnych treści kulturowych i języków obcych. Pozwala im to na rozwijanie międzykulturowych kompetencji i przygotowuje ich do współpracy w globalnym społeczeństwie. 

W polskich szkołach realizujących program IB DP na zajęciach obowiązuje język angielski. Jego wykorzystywanie na co dzień sprawia, że absolwenci programu IB bez problemu odnajdą się potem na studiach zagranicznych.

Wspominane już wcześniej umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie problemów, refleksja i samodyscyplina, których budowanie wspiera program IB, są nie tylko cenne w kontekście edukacyjnym, ale niezwykle przydatne także w życiu codziennym i zawodowym.

System oceniania w programie IB

Sposób zaliczeń w programie IB oparty jest na ocenach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

Uczniowie są oceniani na podstawie prac pisemnych, prezentacji, projektów i innych form pracy. Skala ocen jest odmienna od spotykanej w polskim systemie nauczania. W programie IB obowiązuje skala ocen od 1 do 7. 7 to najwyższa ocena, przy czym 4 uważane jest za minimalny wynik pozwalający na zaliczenie. Oceny zewnętrzne w programie IB są oparte na egzaminach ocenianych przez zewnętrznych, międzynarodowych egzaminatorów, co sprzyjać ma obiektywności.

W programie IB DP proporcje pomiędzy oceną wewnętrzną a egzaminem końcowym różnią się w zależności od przedmiotu. W ogólności jednak ocena wewnętrzna stanowi około 20-30% oceny końcowej, podczas gdy egzamin końcowy odpowiada za pozostałe 70-80% oceny końcowej.

Ocenianie w programie IB DP jest procesem, który bierze pod uwagę zarówno osiągnięcia w trakcie całego programu, jak i wyniki egzaminów końcowych. Pozwala to na obiektywną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów.

Rekrutacja do programu matury międzynarodowej

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z programem IB jest ogólnodostępna. Program IB znajdziemy zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Każda szkoła ma jednak nieco inne warunki rekrutacji, dlatego polecamy sprawdzić na stronie interesujących nas szkół, jakie mają wymagania. W ramach procesów rekrutacyjnych powszechnie stosowane są testy z języka angielskiego. Często pod uwagę bierze się również końcowe oceny z przedmiotów wybieranych w ramach IB DP. Nie wystarczy jednak pomyślne spełnienie tych podstawowych kryteriów.

Planując dostanie się do programu IB, trzeba liczyć się ze sporą konkurencją. Warto zatem wcześniej pomyśleć o udziale w konkursach kuratoryjnych i szlifowaniu swoich umiejętności językowych. Jeśli chodzi o terminy zgłoszeń do szkół, w przypadku oddziałów międzynarodowych obowiązuje skrócony czas rekrutacji.

Ze względu na znaczące różnice w programach edukacyjnych, rezygnacja z programu IB w trakcie nauki wiąże się z koniecznością nadrobienia materiału polskiego programu nauczania, a co za tym idzie, powtarzaniem roku.

Matura międzynarodowa czy warto?

Podsumowując, program IB oferuje uczniom szeroki zakres możliwości nauki, rozwijania umiejętności i przygotowania do studiów na najwyższym poziomie. Nasi nauczyciele chwalą sobie program IB i prowadzą zajęcia dla wielu realizujących go uczniów, wspierając ich w stawianiu pierwszych kroków ku naukowym odkryciom. 

Uważamy, że warto dzielić się informacjami o tym programie z pracowitymi osobami, których standardowy system nauczania nie satysfakcjonuje. Powiedz nam, co sądzisz o programie IB i podziel się tym artykułem z ludźmi, dla których może on stać się inspiracją do edukacyjnych poszukiwań!

Co jeszcze ma do powiedzenia Wujek Foster

Korepetycje indywidualne czy grupowe?

Korepetycje stanowią duże wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku języków i nauk ścisłych, jak matematyka. To nie tylko powtarzanie materiału, ale także jego zrozumienie i praktyka. Jeśli rozważasz, czy wybrać indywidualne,

GameLab czyli grupowe zajęcia projektowe z fizyki

Szkolna nauka fizyki się nie sprawdza? Nasze zajęcia projektowe z fizyki, czyli autorska metod nauczania absolwenta Oksfordu, czekają!

Jak wybrać temat Internal Assessment?

Pierwszy krok do napisania dobrego Internal Assessment. Co wziąć pod uwagę będąc na etapie wyboru tematu swojej pracy?